Telefonszám

+3620 267 6048

Email

fisze.info@gmail.com

Cím / Székhely

1139 Budapest, Teve u. 9/b 1.em 4.

3.    A tagsági viszony keletkezése

3.1 A tagsági viszony a felvételi kérelemnek a Vezetőség által történő elfogadásával és az első tagdíj befizetésével keletkezik.

3.2 A felvételi kérelmét a Vezetőséghez írásban, (emailben, vagy honlap űrlapon keresztül) kell benyújtania. A felvételről vagy elutasításról a Vezetőség – kérelem átvételét követő 15 napon belül – dönt.

3.3 A Vezetőség a döntését követően haladéktalanul értesíteni köteles a felvételt kérőt a felvételi kérelem megadásáról vagy annak elutasításáról, illetve egyúttal közölni kell a tagdíj összegét és a befizetési határidőt. Az értesítésben utalni kell arra is, hogy amennyiben a tagdíjat a felvételt kérő tag a megadott határidőn belül nem fizeti meg, úgy az egyesület tagsági jogviszonya nem jön létre

4.     A tagsági jogviszony megszűnése

4.1 Az Egyesület tagsági viszony kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg.

4.2 Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a Vezetőségnél írásban bejelenti. A kilépés a tag erről szóló értesítésének a Vezetőség által történő kézhezvételétől hatályos.

4.3 Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki meghalt. Ebben aza esetben a halotti anyakönyvi kivonat másolatának beszerzését követően a Vezetőségi ülésen állapítja meg a halálozás tényét, annak időpontja megjelölésével.

4.4 A Vezetőség törölheti a tagok sorából azt is, akinek több mint egy évi tagdíj hátraléka van és azt a felszólításától számított két hónapon belül sem fizeti meg. A Vezetőség által írásban megküldött felszólításban tájékoztatni kell a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére, így különösen arra, hogy a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére kerül sor.

4.5 A tag tartozásának megfizetése estén kérheti ismételt felvételét az egyesület tagjai közé az új tag felvételére vonatkozó eljárás szabályai szerint.

4.6 A tag által már teljesített éves tagdíj – a tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén – nem követelhető vissza.

4.7 A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén a tag kizárható az Egyesület tagjai közül.

4.8 A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti. Az eljárást a Vezetőséghez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet kezdeményezni. A Vezetőség a bejelentéstől számított 15 napon dönt a vizsgálat elrendeléséről.

4.9 Tagdíjtartozás miatt tagot kizárni nem lehet

4.10 A kizárást minden esetben vizsgálatnak kell megelőznie.

4.10.1 A vizsgálat lefolytatására a Vezetőség által létrehozott, kizárólag a konkrét ügyre vonatkozó hatáskörrel rendelkező eseti bizottság jogosult.

4.10.2 A bizottság tagjai nem lehet a vizsgálat alá vont tag közeli hozzátartozója, vele hierarchikus alá-fölé rendeltségben lévő személy, vagy akitől az elfogulatlan vizsgálat egyéb ok miatt nem várható.

4.10.3 A vizsgálat alá vont személyt a vizsgálat megindításáról, a vizsgálat alapját képező részletes és konkrét okról értesíteni kell.

4.10.4 A vizsgálat során a vizsgálat alá vont tag a meghallgatási lehetőséget biztosítani kell. A vizsgálati eljárásban a vizsgálati cselekményekről részletes írásos jegyzőkönyvet kell készíteni.

4.10.5 A vizsgálatot 30 napon belül be kell fejezni. A vizsgálat befejezéséről és megállapításairól az eseti bizottság javaslatot készít a Vezetőség részére.

4.10.6 A tag kizárása kizárólag írásbeli határozat alapján történhet. A határozatnak tartalmaznia kell a rövid tényállást és az alapjául szolgáló bizonyítékokat, a határozatot és a részletes indoklást, megjelölve abban a tag marasztalás alapját képező konkrét magatartását. A határozatban pontosan meg kell jelölni a jogorvoslati lehetőséget. A határozatról a tagot és az érdekelteket írásban – tértivevényes kézbesítéssel – a határozat egy példányának megküldésével kell tájékoztatni.

4.10.7 A taggal szemben a fentieken túl más jogkövetkezmény alkalmazására nincsen lehetősége.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.